Kết quả tra từ: "tỉnh lộ"Kết quả chính xác:


1. (Từ điển xây dựng)
tỉnh lộ provincial road