Câu 1.

Bạn đang xem: Điều tra sở thích xem tivi của các cặp vợ chồng

Điều tra sở thích xem chương trình thể thao trên ti vi của các cặp vợ chồng cho thấy 30% các bà vợ thường xem, 50% các ông chồng thường xem, song nếu thấy vợ xem thì tỉ lệ chồng xem cùng là 60%. Tìm xác suất để cả hai vợ chồng cùng xem.Câu 2. Có hai hộp đựng sản phẩm, hộp I đựng 3 chính phẩm và 4 phế phẩm, hộp II đựng 4 chính phẩm và 2 phế phẩm. Từ hộp I lấy ngẫu nhiên 1 sản phẩm bỏ vào hộp II sau đó từ hộp II lấy ngẫu nhiên 2 sản phẩm. Gọi X là số chính phẩm lấy ra ở lần thứ 2 (lấy ở hộp II).a) Lập bảng phân phối xác suất của X.b) Tính E(X) (kì vọng).Đáp ánCâu 1. Gọi A là biến cố bà vợ thường xem chương trình thể thao , B là biến cố ông chồng thường xem chương trình thể thao

*
Câu 2. a)
*
,
*
,
*
 

b)

*

—————————————————————————————————————-

Đề thi sô 2 

Câu 1. Điều tra sở thích xem chương trình thể thao trên ti vi của các cặp vợ chồng cho thấy 30% các bà vợ thường xem, 50% các ông chồng thường xem, song nếu thấy vợ xem thì tỉ lệ chồng xem cùng là 60%. Tìm xác suất để nếu chồng xem thì vợ xem cùng.

Câu 2. Có hai hộp đựng sản phẩm, hộp I đựng 3 chính phẩm và 4 phế phẩm, hộp II đựng 4 chính phẩm và 2 phế phẩm. Từ hộp I lấy ngẫu nhiên 1 sản phẩm bỏ vào hộp II sau đó từ hộp II lấy ngẫu nhiên 2 sản phẩm. Gọi X là số phế phẩm lấy ra ở lần thứ 2 (lấy ở hộp II).

a) Lập bảng phân phối xác suất của X.

b) Tìm hàm phân phối của X.

Đáp án.

Câu 1. Gọi A là biến cố bà vợ thường xem chương trình thể thao , B là biến cố ông chồng thường xem chương trình thể thao

*

Câu 2. a)

*
,
*
,
*

b)

*
nếu
*
,
*
nếu
*

—————————————————————————————————————-

Đề thi số 3 

Câu 1. Điều tra sở thích xem chương trình thể thao trên ti vi của các cặp vợ chồng cho thấy 30% các bà vợ thường xem, 50% các ông chồng thường xem, song nếu thấy vợ xem thì tỉ lệ chồng xem cùng là 60%. Tìm xác suất để nếu vợ không xem tì chồng vẫn xem.

Câu 2. Có hai hộp đựng sản phẩm, hộp I đựng 3 chính phẩm và 4 phế phẩm, hộp II đựng 4 chính phẩm và 3 phế phẩm. Từ hộp I lấy ngẫu nhiên 1 sản phẩm bỏ vào hộp II sau đó từ hộp II lấy ngẫu nhiên 2 sản phẩm. Gọi X là số chính phẩm lấy ra ở lần thứ 2 (lấy ở hộp II).

a) Lập bảng phân phối xác suất của X.

b) Tìm hàm phân phối xác suất của X.

 Đáp án

Câu 1. Gọi A là biến cố bà vợ thường xem chương trình thể thao , B là biến cố ông chồng thường xem chương trình thể thao

Từ

*
ta tính được

*

Câu 2. a)

*
,
*
,
*

b)

*
nếu
*
,
*
nếu
*

—————————————————————————————————————-

Đề thi số 4 

Câu 1. Điều tra sở thích xem chương trình thể thao trên ti vi của các cặp vợ chồng cho thấy 30% các bà vợ thường xem, 50% các ông chồng thường xem, song nếu thấy vợ xem thì tỉ lệ chồng xem cùng là 60%. Tìm xác suất để nếu chồng không xem thì vợ vẫn xem.

Câu 2. Có hai hộp đựng sản phẩm, hộp I đựng 3 chính phẩm và 4 phế phẩm, hộp II đựng 4 chính phẩm và 3 phế phẩm. Từ hộp I lấy ngẫu nhiên 1 sản phẩm bỏ vào hộp II sau đó từ hộp II lấy ngẫu nhiên 2 sản phẩm. Gọi X là số phế phẩm lấy ra ở lần thứ 2 (lấy ở hộp II).

a) Lập bảng phân phối xác suất của X.

b) Tính E(X) (kì vọng).

Xem thêm:

 Đáp án

Câu 1. Gọi A là biến cố bà vợ thường xem chương trình thể thao , B là biến cố ông chồng thường xem chương trình thể thao