Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Góc kề cạnh bên của hình thang có số đo là 130 ° . Góc kề còn lại của cạnh bên đó là:

A.  70 °

B.

Bạn đang xem: Hình thang có , , . góc có số đo là

100 °

C. 40 °

D. 50 °


*

Đáp án cần chọn là: D

Vì tổng hai góc kề cạnh bên của hình thang bằng 180 ° nên góc kề còn lại của cạnh bên đó có số đo bằng 180 ° - 130 ° = 50 ° .Góc kề cạnh bên của hình thang có số đo là 70 ° . Góc kề còn lại của cạnh bên đó là:

A. 70 °

B.  120 °

C. 110 °

D.  180 °


giúp mình vs 

1 góc kề cạnh bên của hình thang có sô s đo là 90 độ, góc kề còn lại cuả cạnh bên đó là ? độcho hình thang ABCD có AB//CD gọi E,F lần lượt là trung điểm của AD và BC, K là giao điểm AC và EF

a) CMR: AK=KC

b) biết AB=4cm,CD=10cm.Tính EK và EF

Cho tứ giác ABCD biết góc A=120 độ,B=100 độ,C=2D.Tính số đo góc C và D

Điền chữ “Đ” hoặc “S” vào mỗi câu khẳng định sau:

A. Tứ giác có hai cạnh bên bằng nhau là hình thang cân.

B. Hình thang cân có hai cạnh bên bằng nhau.

C. Hình thang cân có hai góc kề một cạnh đáy bù nhau.

D. Hình thang cân có hai góc kề một cạnh đáy bằng nhau.


Điền chữ “Đ” hoặc “S” vào mỗi câu khẳng định sau:

A. Tứ giác có hai cạnh bên bằng nhau là hình thang cân.

B. Hình thang cân có hai cạnh bên bằng nhau.

C. Hình thang cân có hai góc kề một cạnh đáy bù nhau.

D. Hình thang cân có hai góc kề một cạnh đáy bằng nhau.


Cho hình thang ABCD (AB//BC). Tính số đo các góc A và C biết góc B=130 độ, góc D=55 độ

Cho hình thang ABCD (AB//BC). Tính số đo các góc của hình thang biết góc A=1/3 góc D và góc B-C=70 độ

Cho hình thang ABCD (AB//BC) có góc A=100 độ, góc C=70 độ và cạnh đáy AB bằng cạnh bên AD, chứng minh tam giác cân.

Nhờ bạn nào giải giúp mình với ạ, cảm ơn nhìu.


Câu 8: Hình thang cân là hình thang có:

A. Hai cạnh bên bằng nhau

B. Hai góc kề một đáy bằng nhau

C. Hai góc kề một cạnh bên bằng nhau D. Hai cạnh đáy bằng nhau


Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống

A. Hình thang cân là…………………………………..

B. Hình thang có………………. là hình thang cân .

C. Hai cạnh bên của hình thang cân…………………..

D. Hình thang cân có hai góc kề một đáy…………….


Điền cụm từ thích hợp vào chỗ trống

A. Hình thang cân là…………………………………..

B. Hình thang có………………. là hình thang cân

C. Hai cạnh bên của hình thang cân…………………..

Xem thêm: “Vua Bánh Mì” Phiên Bản Việt Của Đạo Diễn Viên Phim Vua Bánh Mì Việt Nam

D. Hình thang cân có hai góc kề một đáy…………….


bài 1: Tính các góc B và D của hình thang ABCD biết rằng góc A=60 độ, góc C= 130 độ

Bài 2; cmr trong hình thang các tia phân giác của hai góc kề 1 cạnh bên vuông góc vs nhau

Bài 3; cho tam giác ABC. Các tia phân giác của các góc B và C cắt nhau tại I. Qua I kẻ đường thẳng // vs BC, cắt các cạnh AB và AC ở D và E