Home/ Môn học/Sinh học/Câu 4: Ở đậu Hà Lan, gen A: thân cao, alen a: thân thấp; gen B: hoa đỏ, alen b: hoa trắng nằm trên 2 cặp nst tương đồng. Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị h


Bạn đang xem: Ở đậu hà lan gen a thân cao

Câu 4: Ở đậu Hà Lan, gen A: thân cao, alen a: thân thấp; gen B: hoa đỏ, alen b: hoa trắng nằm trên 2 cặp nst tương đồng. Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị h


Câu 4: Ở đậu Hà Lan, gen A: thân cao, alen a: thân thấp; gen B: hoa đỏ, alen b: hoa trắng nằm trên 2 cặp nst tương đồng. Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn được F1. Nếu không có đột biến, tính theo lí thuyết, trong số cây thấp, hoa đỏ f1 thì số cây thân cao, hoa đỏ dị hợp 2 cặp gen chiếm tỉ lệ là bao nhiêu?


*

Quy ước gen

A: thân cao, alen a: thân thấp

B: hoa đỏ, alen b: hoa trắng

Nằm trên 2 cặp nst tương đồng suy ra 2 gen phân li độc lập

P : AaBb x AaBb

Xét từng cặp gen

Aax Aa cho $\frac{1}{4}$ AA : $\frac{2}{4}$Aa : $\frac{1}{4}$aa

Bb x Bb $\frac{1}{4}$BB : $\frac{2}{4}$ : $\frac{1}{4}$bb

Tỉ lệ cây cao đỏ là $\frac{3}{4}$x$\frac{3}{4}$=$\frac{9}{16}$

Tỉ lệ cây cao đỏ dị hợp là $\frac{1}{2}$x$\frac{1}{2}$=$\frac{1}{4}$

Nếu không có đột biến, tính theo lí thuyết, trong số cây thấp, hoa đỏ f1 thì số cây thân cao, hoa đỏ dị hợp 2 cặp gen chiếm tỉ lệ là

$\frac{1}{4}$:$\frac{9}{16}$=$\frac{4}{9}$


*

minhtu
0
Reply

Đáp án:

Giải thích các bước giải:

Ở đậu Hà Lan, gen A: thân cao, alen a: thân thấp; gen B: hoa đỏ, alen b: hoa trắng nằm trên 2 cặp nst tương đồng. Cho đậu thân cao, hoa đỏ dị hợp về 2 cặp gen tự thụ phấn được F1. Nếu không có đột biến, tính theo lí thuyết, trong số cây thấp, hoa đỏ f1 thì số cây thân cao, hoa đỏ dị hợp 2 cặp gen chiếm tỉ lệ là bao nhiêu?

P: AaBb tự thụ phấn

F1: thân cao, hoa đỏ : A-B- = ¾ x ¾ = 9/16

thân cao, hoa đỏ dị hợp 2 cặp gen : AaBb = 2/4 x 2/4 = 4/16

→ AaBb / A-B- = 4/9


Leave an answer


Name*

E-Mail*

Website


Featured image
Select file Browse

Captcha*35:5x4+1-9:3 = ? ( )


Answer*


Click here to cancel reply.
Ivy
*

About Ivy

Related questions


Previous question

Next question


GIẢI PHÁP ÔN ĐỖ ĐẠI HỌC CHO 2K4

Xem thêm: Sau Quan Hệ Bao Lâu Thì Uống Thuốc Tránh Thai Có Tác Dụng Bao Nhiêu Giờ

Đặt Câu Hỏi